top of page

ІНФОРМАЦІЯ КУРСОВОЇ МЕРЕЖІ

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ № ________

м. Київ                                                                                                «___»______________202___ р.

 

Гр.(П.І.Б.) ____________________________________________________________________________

батько/мати чи законний представник: вихованця,учня, слухача (П.І.Б., дата народження учня, вихованця, слухача)______________________________________________________                                                           ____________________________________________________________________________,

надалі : ЗАМОВНИК, з однієї сторони, та Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України (надалі : ЦБО ЗС України), в особі тимчасово виконуючого обов’язки начальника майора Корні Сергія Михайловича, який діє на підставі Положення про Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України, надалі : ВИКОНАВЕЦЬ, з другої сторони, (надалі : разом іменовані СТОРОНИ) уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Виконавець зобов’язується надати послуги, передбачені п. 2.1 цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти надані послуги і оплатити їх в порядку та умовах, визначених цим Договором.

2. ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГИ.

2.1. Згідно з цим Договором Виконавець надає Замовнику наступні послуги: _____________________________________________________________________________                                                                                                          _____________________________________________________________________________

3. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ.

3.1. Вартість послуг становить ____________________________________ гривень на місяць.

3.2. Замовник зобов’язаний перерахувати зазначену суму до 10 числа кожного місяця на розрахунковий рахунок Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України: UA658201720313291002201003018.

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

4. 1. Обов’язки Виконавця :

4. 1. 1. Своєчасно та якісно надавати послуги зазначені в п. 2. 1 цього Договору.

4. 1. 2. Виконавець має право вимагати від Замовника своєчасно вносити плату за надані послуги в розмірах, у терміни та в порядку, встановлені цим Договором.

4. 1. 3. Виконавець залишає за собою право на зміну суми оплати. У випадку ухвалення рішення про корегування плати за надання послуги інформувати про це Замовника протягом п’яти робочих днів з дати ухвалення рішення.

4. 1. 4. Виконавець залишає за собою право на відміну (переніс) занять у зв’язку із службовою необхідністю.

4. 1. 5. Виконавець не несе відповідальності за здоров’я Замовника ( чи того, інтереси котрого він представляє) під час виконання своїх зобов’язань згідно з цим Договором.

4. 2. Обов’язки Замовника :

4. 2. 1. Приймати від Виконавця послуги, що надаються згідно з цим Договором.

4. 2. 2. Оплачувати послуги на умовах та в порядку зазначеному в п. 3. 2 цього Договору.

4. 2. 3. Замовник здійснює оплату в безготівковій формі на рахунок Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України самостійно (або вказувати прізвище, за кого перераховані кошти).

4. 2. 4. У разі невідвідування занять Замовником (чи тим, інтереси котрого він представляє) оплата не повертається і не перераховується.

4. 2. 5. Замовник зобов’язується забезпечити виконання вихованцем, учнем, слухачем правил перебування та правил безпеки в ЦБО ЗС України та несе персональну відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть мати місце під час перебування дитини на території ЦБО ЗС України.

4. 2. 6. Замовник зобов’язується відшкодувати матеріальні збитки в разі пошкодження майна ЦБО ЗС України.

4. 2. 7. Замовник зобов’язаний виконувати всі карантинні обмеження, які діють на території України.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

5. 1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством.

5. 2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5. 3. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за Договором, якщо порушення стали наслідком непереборних обставин (форс-мажорних обставин).

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН, УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ТА ІНШІ УМОВИ.

6. 1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє протягом усього періоду навчання або до дня повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

6. 2. Зміни до Договору вносяться за згодою Сторін шляхом підписання додатків, які є його невід’ємною частиною.

6. 3. Договір може бути розірваний :

6. 3. 1. За взаємною згодою Сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише у випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.

6. 3. 2. Кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, якщо попередньо письмово повідомити про це другу сторону за 5 (п’ять) днів.

6. 3. 3. Договір припиняється у разі завершення виконання Сторонами своїх зобов’язань.

6. 3. 4. У разі неможливості виконання сторонами своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до Договору.

6. 3. 5. За рішенням суду в разі порушення або невиконання однією із Сторін умов Договору.

6. 3. 6. Дія Договору зупиняється у разі надання Замовнику (чи тому, інтереси котрого він представляє) академічної відпустки згідно із законодавством на весь строк такої відпустки. Допуск до навчання - на підставі заяви Замовника.

6. 3. 7. Договір складений українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких надається Замовнику, а другий зберігається у Виконавця.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

 

ВИКОНАВЕЦЬ :                                                                          ЗАМОВНИК :

Центральний будинок офіцерів

Збройних Сил України                                                  П. І. Б. ___________________________

вул. Грушевського, 30/1, м. Київ, 01021                        __________________________________

код ЄДРПОУ 09773436                                                   Адреса: ___________________________

UA658201720313291002201003018                                      _______________________________

п/р 35229243003018 в ДКСУ м. Києва                           Тел. ______________________________

МФО 820172                                                                      __________________________________

ІПН 097734326109                                                                  

№ св-ва ПДВ 37539932                                                          

Тел./факс: 044 253 81 85

Е-meil: cbozsu@ukr.net

ТВО начальника

Центрального будинку офіцерів

ЗС України

майор _______________ Сергій КОРНЯ                            Підпис: ____________________

bottom of page